สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอก ชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ผิด  
 
    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
    2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ชั้น 8
อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
โทร. 02 2486896 โทรสาร 02 2452058
ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลยกเว้น คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์ โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับ ตรงที่มีรอยขีดฆ่า
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ http://www.doe.go.th/ หรือ https://doe.thaijobjob.com
คำตอบ :  สมัครสอบสามารถชำระเงินผ่านทางระบบแอปพลิเคชัน (Application) ได้ทุกธนาคารและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยสามารถชำระเงินผ่านการสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด (OR Code) ที่ระบบ หนดในใบชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดชำระเงิน ต้องชำระเงินภายใน 1 ชั่วโมง (หากไม่เงินได้ทันตามกำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าระบบเพื่อชำระเงินได้ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการรับสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 21- 26 พฤศจิกายน 2565 (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 22.00 น.) และให้เก็บหลักฐานยืนยันการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน จำนวน 230 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการสอบแข่งขัน จำนวน 200 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จะไม่ได้รับคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เเละสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ ได้ที่  http://www.doe.go.th/ หรือ https://doe.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565
คำตอบ : กรมการจัดหางาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565  เว็บไซต์ http://www.doe.go.th/ หรือ https://doe.thaijobjob.com
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน  อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-6896  โทรสาร 0-2245-2058 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.)