สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอก ชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ผิด  
 
    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
    2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ชั้น 8
อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
โทร. 02 2486896 โทรสาร 02 2452058
ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2567

คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลยกเว้น คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์ โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับ ตรงที่มีรอยขีดฆ่า
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 - 18 มีนาคม 2567 เว็บไซต์ http://www.doe.go.th/ หรือ https://doe.thaijobjob.com
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นได้ทุกธนาคาร โดยสแกนผ่าน QR Code ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 - 19 มีนาคม 2567 การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวันสุดท้าย คือวันที่ 19 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 22.00 น. 
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท เมื่อสมัครคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตในการสมัครคัดเลือกแล้วจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เเละสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ ได้ที่  http://www.doe.go.th/ หรือ https://doe.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567
คำตอบ : กรมการจัดหางาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่เว็บไซต์  http://www.doe.go.th/ หรือ https://doe.thaijobjob.com  
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน  อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-6896  โทรสาร 0-2245-2058 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.)