สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอก ชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้านาม ผิด  
 
    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
    2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ชั้น 8
อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
โทร. 02 2486896 โทรสาร 02 2452058
ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์ โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับ ตรงที่มีรอยขีดฆ่า
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ http://www.doe.go.th/ หรือ https://doe.thaijobjob.com
6. คำถาม :เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ :  นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตามช่องทางการชำระเงินของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โดยสามารถชำระได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
         
          1. การชำระทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ภายในเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไว้ด้วย  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

          2. การชำระเงินทางแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่น และเข้าสู่ระบบ “จ่ายเงิน” จากนั้นค้นหารายการโดยระบุ “91629” โดยตรวจสอบชื่อ “กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบ” และใส่หมายเลขอ้างอิง Ref 1 : เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref 2 : เลขประจำตัวประชาชน จากนั้นใส่จำนวนค่าธรรมเนียมการสอบ และใส่รหัสยืนยันการชำระเงินของท่าน และกดเสร็จสิ้น โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

          การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบในวันสุดท้าย คือวันที่ 12 มิถุนายน 2564
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร 
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน จำนวน 330 บาท ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการสอบแข่งขัน จำนวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จำนวน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จะไม่ได้รับคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร 
คำตอบ : หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เเละสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ ได้ที่  http://www.doe.go.th/ หรือ https://doe.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2564
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเมื่อไร
คำตอบ : กรมการจัดหางาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เเละระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 เว็บไซต์ http://www.doe.go.th/ หรือ https://doe.thaijobjob.com  
10. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อสมัครสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน  อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 เบอร์โทรศัพท์ 0-2248-6896  โทรสาร 0-2245-2058 ในวันและเวลาราชการ (จันทร์ - ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.)  
11. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257 - 7159 กด 3 นวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.